Μετά από διακοπή ενός έτους λόγω της εξάπλωσης της πανδημίας Covid-19, η Αρχαιολογική Αποστολή της ΙΑΣΑ στη Λήμνο επανεκκίνησε το 2021 τις έρευνες στην ανατολική περιοχή του λιμένος της Ηφαιστίας. Η ανασκαφή συνεχίστηκε στο νότιο κλίτος και τον νάρθηκα της πρωτοβυζαντινής βασιλικής. Ερευνήθηκαν ένα παρακείμενο δωμάτιο και δύο τάφοι που ανήκουν στη φάση της μεσοβυζαντινής εκκλησίας. Η ανασκαφή του νοτίου κλίτους αποκάλυψε κάτω από το υπόστρωμα του δαπέδου ένα μεγάλο κτήριο με πίθους για την αποθήκευση τροφίμων, που χρονολογείται στον 5ο-4ο αιώνα π.Χ. Η ανακάλυψη αυτή συμπληρώνει τις γνώσεις για τις κλασικές φάσεις της Ηφαιστίας, που έχουν εντοπιστεί από το 1926 σε άλλα μέρη της χερσονήσου, με την ανασκαφή της νεκρόπολης και του θεάτρου, και ίσως και των τειχών.

The SAIA Archaeological Mission in Lemnos resumed investigations in 2021 in the eastern port district of Hephaestia, after a one-year interruption due to the Covid-19 pandemic. The excavation continued in the south aisle and narthex of the Early Byzantine Basilica and in an adjoining room of its Middle Byzantine phase; two burials of this time were also brought to light. The excavation of the south aisle uncovered a large building with pithoi for storing foodstuffs, dated to the 5th-4th century B.C., below the floor preparation. This discovery complements the knowledge of the classical phases of Hephaestia, identified since 1926 in other parts of the peninsula, with the excavation of the necropolis and theatre, and perhaps also the walls.

La Missione Archeologica della SAIA a Lemno ha ripreso nel 2021 le indagini dell’area del porto orientale di meridionale della basilica proto-bizantina, del nartece, di un ambiente annesso e di due sepolture pertinenti alla fase della chiesa medio-bizantina. Lo scavo della navata meridionale ha consentito di mettere in luce, sotto la preparazione del pavimento, un pithoi per lo stoccaggio di derrate, datato al V-IV secolo a.C. Questa scoperta integra la conoscenza delle fasi classiche di Efestia, individuate già a partire dal 1926 in altri settori della penisola, con lo scavo della necropoli e del teatro, e forse anche delle mura.

L'area del porto orientale di Efestia (Lemno). Scavi e ricerche del 2021 / C. DE DOMENICO. - In: ANNUARIO DELLA SCUOLA ARCHEOLOGICA DI ATENE E DELLE MISSIONI ITALIANE IN ORIENTE. - ISSN 0067-0081. - 99:2(2021), pp. 146-167.

L'area del porto orientale di Efestia (Lemno). Scavi e ricerche del 2021

C. DE DOMENICO
2021

Abstract

The SAIA Archaeological Mission in Lemnos resumed investigations in 2021 in the eastern port district of Hephaestia, after a one-year interruption due to the Covid-19 pandemic. The excavation continued in the south aisle and narthex of the Early Byzantine Basilica and in an adjoining room of its Middle Byzantine phase; two burials of this time were also brought to light. The excavation of the south aisle uncovered a large building with pithoi for storing foodstuffs, dated to the 5th-4th century B.C., below the floor preparation. This discovery complements the knowledge of the classical phases of Hephaestia, identified since 1926 in other parts of the peninsula, with the excavation of the necropolis and theatre, and perhaps also the walls.
Μετά από διακοπή ενός έτους λόγω της εξάπλωσης της πανδημίας Covid-19, η Αρχαιολογική Αποστολή της ΙΑΣΑ στη Λήμνο επανεκκίνησε το 2021 τις έρευνες στην ανατολική περιοχή του λιμένος της Ηφαιστίας. Η ανασκαφή συνεχίστηκε στο νότιο κλίτος και τον νάρθηκα της πρωτοβυζαντινής βασιλικής. Ερευνήθηκαν ένα παρακείμενο δωμάτιο και δύο τάφοι που ανήκουν στη φάση της μεσοβυζαντινής εκκλησίας. Η ανασκαφή του νοτίου κλίτους αποκάλυψε κάτω από το υπόστρωμα του δαπέδου ένα μεγάλο κτήριο με πίθους για την αποθήκευση τροφίμων, που χρονολογείται στον 5ο-4ο αιώνα π.Χ. Η ανακάλυψη αυτή συμπληρώνει τις γνώσεις για τις κλασικές φάσεις της Ηφαιστίας, που έχουν εντοπιστεί από το 1926 σε άλλα μέρη της χερσονήσου, με την ανασκαφή της νεκρόπολης και του θεάτρου, και ίσως και των τειχών.
La Missione Archeologica della SAIA a Lemno ha ripreso nel 2021 le indagini dell’area del porto orientale di meridionale della basilica proto-bizantina, del nartece, di un ambiente annesso e di due sepolture pertinenti alla fase della chiesa medio-bizantina. Lo scavo della navata meridionale ha consentito di mettere in luce, sotto la preparazione del pavimento, un pithoi per lo stoccaggio di derrate, datato al V-IV secolo a.C. Questa scoperta integra la conoscenza delle fasi classiche di Efestia, individuate già a partire dal 1926 in altri settori della penisola, con lo scavo della necropoli e del teatro, e forse anche delle mura.
Limnos; Hephaestia; East harbour area; byzantine churches; classic farms
Settore L-ANT/07 - Archeologia Classica
2021
2021
https://www.insegnadelgiglio.it/wp-content/uploads/2022/03/eb_st_cp_SAIAAN-99-2-2021.pdf
Article (author)
File in questo prodotto:
File Dimensione Formato  
De Domenico 2021, L'area del porto orientale di Efestia (Lemno). Scavi e ricerche del 2021.pdf

accesso aperto

Tipologia: Publisher's version/PDF
Dimensione 5.89 MB
Formato Adobe PDF
5.89 MB Adobe PDF Visualizza/Apri
Pubblicazioni consigliate

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/2434/923056
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus 0
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact