CoCUN, a Novel Ubiquitin Binding Domain Identified in N4BP1