Ageing sarcopenia : a systemic or peripheral phenomenon?