Inhibitory effect of somatostatin on abnormal GH response to TRH in primary hypothyroidism