Data selection strategy for solar neutrino analysis with Borexino