Leksika seti kak otraženie jazykovoj kompleksnosti