Developments on Chloro-Diphenylpyridazine derivatives