Response to Wolfe. Letter to the Editor: Fibromyalgia Criteria