Itaria ni okeru shufuku no gensoku - kokogaku bun’ya de no shufuku, shizen saigai, senso higai