Cornelia de Lange syndrome : to diagnose or not to diagnose in utero?