Reaction of hydrazonoyl chlorides to trimethylsilyl homoallyl ethers