Cigarette smoking and adenomatous polyps : a meta-analysis