Modern methods to investigate the oligomerization of glycoprotein hormone receptors (TSHR, LHR, FSHR)