Sledovanie expresie immunoglobulinov na povrchu lymfocytov