Squamous-cell epitheliomata and cyclosporine treatment