ACTION OF AD6 (8-MONOCHLORO-3-BETA-DIETHYLAMINOETHYL-4-METHYL-7-ETHOXYCARBONYLMETHOXY COUMARIN) ON HUMAN-PLATELETS INVITRO