INHIBITION BY AD6 (8-MONOCHLORO-3-BETA-DIETHYLAMINOETHYL-4-METHYL-7-ETHOXYCARBONYLMETHOXY COUMARIN) OF PLATELET-AGGREGATION IN DOG STENOSED CORONARY-ARTERY