ASYNCHRONOUS AUTOMATA VERSUS ASYNCHRONOUS CELLULAR-AUTOMATA