Non-invasive diagnosis of endometriosis: the goal or own goal?